STATUT

STATUT
Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
uchwalony w dniu 14 sierpnia 2015 roku
(do pobrania w PDF) 


I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną, społeczną organizacją osób i podmiotów związanych z branżą chemii budowlanej w Polsce.

§ 2

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
  2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  3. Stowarzyszenie zrzesza osoby i podmioty związane z branżą chemii budowlanej w Polsce.

§ 3

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
  2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania i założeniach programowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§ 5

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


II. Cel, środki działania.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce.

§ 7

Cel wymieniony w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej oraz wydawniczej.
2. Propagowanie nowoczesnych technik i technologii.
3. Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.
4. Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej.
5. Organizowanie konferencji oraz innych form publicznej dyskusji.
6. Tworzenie platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej z przedsiębiorcami zagranicznymi.
7. Utworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
8. Inspirowanie oraz uczestnictwo w rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów mających swoje zastosowanie w budownictwie.
9. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska.
10. Redagowanie i wydawanie biuletynów, broszur oraz innych form publikacji.
11. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych organizacjach o podobnych założeniach programowych i działalności.
12. Pozyskiwanie oraz opracowywanie analiz i raportów dotyczących sytuacji i prognoz makroekonomicznych, gospodarczych, w szczególności mogących oddziaływać na branżę producentów chemii budowlanej.
13. Współpracę z organami administracji publicznej w kraju i Unii Europejskiej poprzez zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących branży chemii budowlanej.
14. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rozwoju branży chemii budowlanej oraz ochronę interesów nabywców i konsumentów tej branży.

§ 8

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może również powoływać oraz przystępować do innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: (i) zwyczajnych, (ii) wspierających i (iii) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być związane z branżą chemii budowlanej osoby fizyczne, pełnoletnie, będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, popierające cele Stowarzyszenia, które dają rękojmię czynnego udziału w realizacji tych celów. Osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi mogą być członkami Stowarzyszenia, o ile przepisy Ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach nie stoją temu na przeszkodzie.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Oprócz deklaracji członkowskiej, osoba kandydująca na członka Stowarzyszenia, składa pisemną rekomendację pochodzącą co najmniej od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jednego członka wspierającego. W przypadku, gdy na dzień złożenia deklaracji członkowskiej żaden z członków Stowarzyszenia nie posiada statusu członka wspierającego, wymóg złożenia rekomendacji od członka wspierającego uważa się za nieobowiązujący. Warunkiem dodatkowym przyjęcia w poczet członków wspierających jest uprzednia wpłata wpisowego, którego wysokość określi uchwała władz Stowarzyszenia, podjęta zgodnie z zapisami Statutu.
4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która po spełnieniu wymagań określonych w Statucie, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.
7. Członek wspierający Stowarzyszenia deklaruje pomoc w realizacji jego celów oraz wsparcie materialne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Nadanie następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 15 ust. 9 Statutu.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b. Uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz wykonywania prawa głosu.
c. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
d. Otrzymywania informacji o odbywających się zebraniach, sympozjach lub odczytach, wraz z prawem do uczestnictwa.
e. Otrzymywania sprawozdań z działalności Zarządu.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. Czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
c. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynikać będzie z uchwał upoważnionych władz Stowarzyszenia.
d. Dbania o dobre imię oraz o mienie Stowarzyszenia.
e. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej i koleżeńskiej.

§ 11

1. Członek wspierający ma prawo do:
a. Uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia.
b. Korzystania z materiałów i opracowań gromadzonych i sporządzanych przez Stowarzyszenie.
c. Brania udziału z głosem doradczym w pracach władz statutowych Stowarzyszenia.
d. Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków.
b. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynikać będzie z uchwał upoważnionych władz Stowarzyszenia.
c. Regularnego wykonywania przyjętych na siebie zobowiązań.

§ 12

1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia:
a. Nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego i mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych pracach Stowarzyszenia.
b. Zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
c. Mają prawo do uczestnictwa w zgromadzeniach, posiedzeniach, konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d. Mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, obowiązujących regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a. Śmierci członka zwyczajnego lub honorowego.
b. Likwidacji członka wspierającego, a także w przypadku ogłoszenia upadłości członka wspierającego obejmującego likwidację jego majątku.
c. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego przez członka w formie oświadczenia pisemnego, złożonego Zarządowi Stowarzyszenia.
d. Cofnięcia rekomendacji członka wspierającego, która stanowiła podstawę do przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
e. Nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
f. Działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
g. Zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
h.    Wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia popartego przez większość 2/3 (dwóch trzecich) członków wspierających Stowarzyszenia z ogólnej liczby aktualnych członków wspierających na dzień złożenia wniosku do Zarządu, w odniesieniu do członka Stowarzyszenia, któremu nie udzielano rekomendacji stanowiącej podstawę do przyjęcia go do Stowarzyszenia tj. członka założyciela Stowarzyszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w:
a. § 13 ust. 1 pkt. a – ustanie członkostwa następuje w chwili śmierci, przy czym Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa.
b. § 13 ust. 1 pkt. b – ustanie członkostwa następuje w dacie wykreślenia osoby prawnej 
z właściwego rejestru, przy czym Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa.
c. § 13 ust. 1 pkt. c – ustanie członkostwa następuje w dacie złożenia oświadczenia, przy czym Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa.
d. § 13 ust. 1 pkt. d – ustanie członkostwa następuje w dacie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego oświadczenia o cofnięciu rekomendacji.
e. § 13 ust. 1 pkt. e, f, oraz g – ustanie członkostwa następuje w dacie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
f. § 13 ust. 1 pkt. h – ustanie członkostwa następuje w dacie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia popartego przez wymaganą liczbę członków wspierających.

3. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. a, b oraz c – Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. d, e, f, g oraz h – Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę 
o wykluczeniu danej osoby z grona członków Stowarzyszenia. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami Zarządu dotyczącymi wykluczenia go osobiście 
z członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Uchwała Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej wymaga uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Rewizyjnej nie bierze udziału 
w głosowaniu nad uchwałami Komisji dotyczącymi zgody na wykluczenie go osobiście 
z członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu są zaskarżalne. Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi wykluczonemu uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia i podlega ono rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu, jednakże na umotywowany wniosek, Zarząd Stowarzyszenia może postanowić o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie wykluczenia 
z członkostwa.
6. Od decyzji Walnego Zebrania o wykluczeniu nie przysługuje członkowi odwołanie.
7. Zgłoszenie wystąpienia ze Stowarzyszenia (§ 13 ust. 1 pkt. c powyżej) nie zwalnia podmiotu gospodarczego będącego członkiem wspierającym od obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za okres od początku roku do końca kwartału, w którym rezygnuje on 
z członkostwa. Składka za jeden kwartał odpowiada wysokości 1/4 łącznej składki rocznej.
8. Uchwały Zarządu w sprawach członkowskich oraz uchwały Walnego Zebrania, jeżeli zmieniają one treść uchwał Zarządu, stanowią podstawy do dokonywania wpisów 
w rejestrze członków Stowarzyszenia.


IV. Organizacja Stowarzyszenia.

§ 14

Organami (władzami) Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.
Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku i powinno się ono odbyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego tj. do dnia 30 czerwca.
W wyjątkowych sytuacjach, Zwyczajne Walne Zebranie może się odbyć po dniu 30 czerwca.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
a. Przynajmniej 10 Członków Zwyczajnych.
b. Zarządu.
c. Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu dwóch miesięcy po zgłoszeniu wniosku przez uprawnione osoby.
6. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinni równocześnie podać sprawy, które mają być zamieszczone w porządku obrad.
7. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powinni być zawiadomieni listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Dopuszcza się również przesłanie zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania na adres poczty elektronicznej Członka Stowarzyszenia.
8. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zebraniu są: (i) członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków wspierających, z zastrzeżeniem, iż członek wspierający może upoważnić nie więcej niż dwie osoby do jego reprezentowania podczas Walnego Zebrania. W posiedzeniu Walnego Zebrania mogą również uczestniczyć osoby trzecie niebędące członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd.
9. Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 30 % członków zwyczajnych. W przypadku gdy wymóg quorum nie zostanie spełniony, Zarząd zwoła kolejne Walne Zebranie z takim samym porządkiem obrad. Kolejne Walne Zebranie, zwołane w następstwie braku quorum, będzie ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim Członków Stowarzyszenia.
10. Na każdego Członka Zwyczajnego przypada jeden głos na Walnym Zebraniu.
11. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały
w sprawie: (i) zmiany Statutu, (ii) powołania lub odwołania prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu, (iii) zmian w składzie Komisji Rewizyjnej oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia – wymagają bezwzględnej większości głosów oddanych.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Dokonywanie zmian postanowień Statutu.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów przedkładanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu ze struktur innych związków 
i organizacji gospodarczych.
8. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
10. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, jeżeli przepisy Ustawy lub postanowienia Statutu nie zastrzegają danej sprawy do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a. upływu kadencji 
b. odwołania członka Zarządu z jego funkcji przez Walne Zebranie Członków,
c. rezygnacji przez członka Zarządu z jego funkcji złożonego do Zarządu Stowarzyszenia,
d. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Kadencja Zarządu wynosi 2 lata. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest na okres wspólnej kadencji.
4. Zarząd ustala podział funkcji pomiędzy poszczególnych członków, wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inna osoba wybrana na przewodniczącego danego posiedzenia.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się z częstotliwością przynajmniej raz na kwartał.
7. Do podjęcia uchwał przez Zarząd konieczna jest obecność przynajmniej 1/2 składu Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos osoby wchodzącej w skład Zarządu, która przewodniczy danemu posiedzeniu.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes Zarządu jednoosobowo, a w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz jego reprezentacja.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
4. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie rejestru członków.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a. upływu kadencji
b. odwołania członka Komisji z jego funkcji przez Walne Zebranie Członków,
c. rezygnacji przez członka Komisji z jego funkcji złożonego do Zarządu Stowarzyszenia,
d. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie.
4. Komisja Rewizyjna ustala podział funkcji pomiędzy poszczególnych członków.
5. Zebranie Komisji zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz na kwartał. 
W przypadku gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia w czasie właściwym, uprawnionym do zwołania posiedzenia jest każdy członek Komisji Rewizyjnej. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wybrana na przewodniczącego danego posiedzenia.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos osoby, która przewodniczy danemu posiedzeniu.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Członkowie Komisji powoływani są na okres wspólnej kadencji. 
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Bieżący nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Stała kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.
3. Opiniowanie sprawozdań sporządzanych przez Zarząd oraz składanie wniosków
w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.


V. Fundusze i majątek własny Stowarzyszenia.

§ 21

1. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
a. Składek członkowskich oraz wpisowego.
b. Zapisów, darowizn, subwencji i dotacji.
c. Przychodów z prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może posiadać własny majątek ruchomy i nieruchomy.
3. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 22

1. Stowarzyszenie, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzić może działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
a. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.
b. Badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.
c. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.
d. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z.
e. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z.
f. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z.
g. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z.
h. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B.
i. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z.
j. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 – PKD 70.22.Z.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 23

1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości możliwe jest tylko za zgodą Walnego Zebrania.

§ 24

Walne Zebranie może tworzyć fundusze specjalne z przeznaczeniem na określone cele oraz ustala regulaminy tych funduszy.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, do liczby nie większej niż minimalny skład przewidziany postanowieniami § 17 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 Statutu.


VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 26

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zebraniu według zasad, o których mowa w § 15 ust. 9 i ust. 11. Wraz z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła również likwidatorów Stowarzyszenia.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.