O nas

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 marca 2012 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się 30 września 2011 roku w Krakowie, gdzie mieściła się siedziba i biuro stowarzyszenia. W 2015 roku siedziba i biuro zostało przeniesienione do Warszawy.

Inicjatywa utworzenia SPChB zrodziła się wśród producentów domieszek do betonu. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń SPChB zamierza powiększać swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, to nie tylko producenci domieszek do betonu. Niemniej, to właśnie problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują. Dlatego tworząc statut SPChB jako główne cele: zapisano reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce. 

Cel ten założyciele postanowili realizować poprzez:
 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej oraz wydawniczej.
 2. Propagowanie nowoczesnych technik i technologii.
 3. Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.
 4. Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej.
 5. Organizowanie konferencji oraz innych form publicznej dyskusji.
 6. Tworzenie platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej z przedsiębiorcami zagranicznymi.
 7. Utworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 8. Inspirowanie oraz uczestnictwo w rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów mających swoje zastosowanie w budownictwie.
 9. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska.
 10. Redagowanie i wydawanie biuletynów, broszur oraz innych form publikacji.
 11. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach o podobnych założeniach programowych i działalności.
 12. Pozyskiwanie oraz opracowywanie analiz i raportów dotyczących sytuacji i prognoz makroekonomicznych, gospodarczych, w szczególności mogących oddziaływać na branżę producentów chemii budowlanej.
 13. Współpracę z organami administracji publicznej w kraju i Unii Europejskiej poprzez zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących branży chemii budowlanej.
 14. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rozwoju branży chemii budowlanej oraz ochronę interesów nabywców i konsumentów tej branży.

Podczas pierwszego spotkania, zgonie ze statutem, wybrane zostały władze Stowarzyszenia, czyli Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Na Prezesa SPChB większością głosów wybrano Tadeusza Wasąga. 
W pierwszym okresie działalności stowarzyszenie podjęło kilka inicjatyw, a wśród nich projekt badania rynku, który realizowany jest we współpracy z PMR Research.