Wobec napływających, niepokojących sygnałów dotyczących zakażeniami w Polsce i winnych krajach Unii Europejskiej wirusem COVID-19, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej niniejszym deklarują, że będą w pełni stosować się do przepisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 7 marca 2020 r., poz. 374).

Warszawa,18 marca 2020 r.

 

 

Deklaracja Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej wobec postępujących zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (dalej jako „COVID-19”)

 

 

Wobec napływających, niepokojących sygnałów dotyczących zakażeniami w Polsce i winnych krajach Unii Europejskiej wirusem COVID-19, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej niniejszym deklarują, że będą w pełni stosować się do przepisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 7 marca 2020 r., poz. 374).

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia deklarują ponadto możliwość przystąpienia – na zasadzie pełnej dobrowolności – do poniższej inicjatywy:

 1. Członkowie Stowarzyszenia będą działać w dobrej wierze i w duchu solidarności, jeżeli jakikolwiek Członek Stowarzyszenia stanie się szczególną ofiarą sytuacji kryzysowej, w szczególności wskutek przymusowego przestoju jego zakładów produkcyjnych lub innych nieprzewidzianych perturbacji w organizacji pracy Członka Stowarzyszenia spowodowanych przez epidemię COVID-19;
 2. W stosunkach umownych, których stronami są Członkowie Stowarzyszenia, zastosowanie może znaleźć instytucja prawa handlowego w postaci klauzuli hardship, sprecyzowanej w Regułach Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) z 1985 r., o ile umowa zawiera lub odwołuje się do tej klauzuli. Klauzula hardship przewiduje uprawnienie dla jednej strony umowy do żądania od drugiej strony przystąpienia do renegocjacji, gdy ze względu na pewne zdarzenie doszło do naruszenia pierwotnej równowagi świadczeń stron. Na podstawie ww. klauzuli strony zawartych kontraktów mogą renegocjować ich postanowienia, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, w tym warunki dostaw i płatności, z uwagi na wirus COVID-19, który stanowi okoliczność nadzwyczajną, spoza wiedzy i woli współpracujących stron w dacie zawarcia umowy;
 3. Ewentualne renegocjowanie terminów dostaw i innych warunków umownych będzie następować w dobrej wierze, zgodnie z zasadą prawa umów rebus sic stantibus, stosownie do której obecna oraz niepewna sytuacja gospodarcza wywołana epidemią wirusa COVID-19 winna być brana pod uwagę przy bieżącym wykonywaniu zawartych umów dostawy towarów;
 4. Jeżeli Członek Stowarzyszenia stanie się bezpośrednią ofiarą klęski wywołanej przez COVID-19, na wyraźną prośbę jego władz, inni Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić mu pomocy na podstawie odrębnych umów dwustronnych w celu zapewnienia ciągłości dostaw;
 5. W szczególności, zainteresowani niesieniem pomocy Członkowie Stowarzyszenia, w miarę swoich możliwości produkcyjnych, technicznych oraz logistycznych, mogą odsprzedawać innym członkom Stowarzyszenia, którzy bezpośrednio ucierpieli na skutek epidemii COVID-19 towary, spełniające uzgodnione wymagania technologiczne;
 1. Niniejsza Deklaracja Stowarzyszenia w żaden sposób nie uchybia przepisom Tytułu VII Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przepisom Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. oraz nie może być rozumiana jako mająca na celu zakłócenie uczciwej konkurencji między Członkami Stowarzyszenia;
 2. W szczególności, niniejsza Deklaracja nie stanowi podstawy do uzgadniania między Członkami Stowarzyszenia cen, po których produkty są sprzedawane klientom, wielkości produkcji, kręgu klientów, jakich mogą obsługiwać, czy też do wymiany informacji o obsługiwanych klientach, zamawianych przez nich ilościach lub warunkach handlowych oferowanych klientom;
 3. Ze względu na to, że Członkowie Stowarzyszenia pozostają w relacjach handlowych z przedsiębiorcami, którzy nie przynależą do Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a sytuacja związana z epidemią COVID-19 ma charakter powszechny oraz transgraniczny, niniejsza deklaracja pomocy adresowana jest również do tych wszystkich przedsiębiorców z branży budowlanej, których działalność opiera się na statutowych wartościach Stowarzyszenia i realizuje zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warszawa,18 marca 2020 r.

 

 

Deklaracja Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej wobec postępujących zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (dalej jako „COVID-19”)

 

 

Wobec napływających, niepokojących sygnałów dotyczących zakażeniami w Polsce i winnych krajach Unii Europejskiej wirusem COVID-19, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej niniejszym deklarują, że będą w pełni stosować się do przepisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 7 marca 2020 r., poz. 374).

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia deklarują ponadto możliwość przystąpienia – na zasadzie pełnej dobrowolności – do poniższej inicjatywy:

 1. Członkowie Stowarzyszenia będą działać w dobrej wierze i w duchu solidarności, jeżeli jakikolwiek Członek Stowarzyszenia stanie się szczególną ofiarą sytuacji kryzysowej, w szczególności wskutek przymusowego przestoju jego zakładów produkcyjnych lub innych nieprzewidzianych perturbacji w organizacji pracy Członka Stowarzyszenia spowodowanych przez epidemię COVID-19;
 2. W stosunkach umownych, których stronami są Członkowie Stowarzyszenia, zastosowanie może znaleźć instytucja prawa handlowego w postaci klauzuli hardship, sprecyzowanej w Regułach Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) z 1985 r., o ile umowa zawiera lub odwołuje się do tej klauzuli. Klauzula hardship przewiduje uprawnienie dla jednej strony umowy do żądania od drugiej strony przystąpienia do renegocjacji, gdy ze względu na pewne zdarzenie doszło do naruszenia pierwotnej równowagi świadczeń stron. Na podstawie ww. klauzuli strony zawartych kontraktów mogą renegocjować ich postanowienia, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, w tym warunki dostaw i płatności, z uwagi na wirus COVID-19, który stanowi okoliczność nadzwyczajną, spoza wiedzy i woli współpracujących stron w dacie zawarcia umowy;
 3. Ewentualne renegocjowanie terminów dostaw i innych warunków umownych będzie następować w dobrej wierze, zgodnie z zasadą prawa umów rebus sic stantibus, stosownie do której obecna oraz niepewna sytuacja gospodarcza wywołana epidemią wirusa COVID-19 winna być brana pod uwagę przy bieżącym wykonywaniu zawartych umów dostawy towarów;
 4. Jeżeli Członek Stowarzyszenia stanie się bezpośrednią ofiarą klęski wywołanej przez COVID-19, na wyraźną prośbę jego władz, inni Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić mu pomocy na podstawie odrębnych umów dwustronnych w celu zapewnienia ciągłości dostaw;
 5. W szczególności, zainteresowani niesieniem pomocy Członkowie Stowarzyszenia, w miarę swoich możliwości produkcyjnych, technicznych oraz logistycznych, mogą odsprzedawać innym członkom Stowarzyszenia, którzy bezpośrednio ucierpieli na skutek epidemii COVID-19 towary, spełniające uzgodnione wymagania technologiczne;
 1. Niniejsza Deklaracja Stowarzyszenia w żaden sposób nie uchybia przepisom Tytułu VII Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przepisom Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. oraz nie może być rozumiana jako mająca na celu zakłócenie uczciwej konkurencji między Członkami Stowarzyszenia;
 2. W szczególności, niniejsza Deklaracja nie stanowi podstawy do uzgadniania między Członkami Stowarzyszenia cen, po których produkty są sprzedawane klientom, wielkości produkcji, kręgu klientów, jakich mogą obsługiwać, czy też do wymiany informacji o obsługiwanych klientach, zamawianych przez nich ilościach lub warunkach handlowych oferowanych klientom;
 3. Ze względu na to, że Członkowie Stowarzyszenia pozostają w relacjach handlowych z przedsiębiorcami, którzy nie przynależą do Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a sytuacja związana z epidemią COVID-19 ma charakter powszechny oraz transgraniczny, niniejsza deklaracja pomocy adresowana jest również do tych wszystkich przedsiębiorców z branży budowlanej, których działalność opiera się na statutowych wartościach Stowarzyszenia i realizuje zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu.