STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 marca 2012 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się 30 września 2011 roku w Krakowie, gdzie mieściła się siedziba i biuro stowarzyszenia. W 2015 roku siedziba i biuro zostało przeniesienione do Warszawy.

Inicjatywa utworzenia SPChB zrodziła się wśród producentów domieszek do betonu. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń SPChB zamierza powiększać swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, to nie tylko producenci domieszek do betonu. Niemniej, to właśnie problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują. Dlatego tworząc statut SPChB jako główne cele: zapisano reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce.

 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej oraz wydawniczej.
 • Propagowanie nowoczesnych technik i technologii.
 • Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej.
 • Organizowanie konferencji oraz innych form publicznej dyskusji.
 • Tworzenie platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej z przedsiębiorcami zagranicznymi.
 • Utworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 • Inspirowanie oraz uczestnictwo w rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów mających swoje zastosowanie w budownictwie.
 • Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska.
 • Redagowanie i wydawanie biuletynów, broszur oraz innych form publikacji.
 • Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach o podobnych założeniach programowych i działalności.
 • Pozyskiwanie oraz opracowywanie analiz i raportów dotyczących sytuacji i prognoz makroekonomicznych, gospodarczych, w szczególności mogących oddziaływać na branżę producentów chemii budowlanej.
 • Współpracę z organami administracji publicznej w kraju i Unii Europejskiej poprzez zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących branży chemii budowlanej.
 • Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rozwoju branży chemii budowlanej oraz ochronę interesów nabywców i konsumentów tej branży.

WŁADZE

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków SPChB, które miało miejsce 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku, wyłoniono nowe władze Stowarzyszenia. Po raz kolejny Prezesem Zarządu został wybrany Tadeusz Wasąg, który będzie pełnił tę funkcję w latach 2022-2024.

Tadeusz Wasąg

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Pracę rozpoczął od przebudowy stalowego kolejowego mostu w Toruniu i remontu Tunelu Średnicowego w Warszawie. Od ponad 20 –tu lat związany z branżą chemii budowlanej. Współtworzył oddziały MC-Bauchemie w Polsce i na Ukrainie. Od 2006 roku Członek Rady Programowej Dni Betonu.

 

Tomasz Nowacki

Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od początku kariery związany z branżą budowlaną przechodząc kolejne stopnie rozwoju zawodowego, począwszy od laboranta w Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej do głównego technologa w przedstawicielstwie firmy STACHEMA w Polsce. Na stanowiskach menadżerskich od roku 2009. Współtworzył w Polsce STACHEMA Polska oraz oddziały w Rosji, Litwie i Łotwie.

Tomasz Klimala

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. Od roku 2001 związany z branżą budowlaną i chemią budowlaną rozpoczynając karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych w firmach Woermann, potem Degussa Admixtures oraz od 2006 w BASF Polska. Od 2018 w BASF Polska pełni funkcję Dyrektora Działu Chemii Budowlanej. Prywatnie pasjonat jazdy na nartach i rowerze.

Jacek Dziębor

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Zarządzania WSZ, od ponad 20 lat aktywnie związany z branżą budowlaną. Doświadczony menadżer w spółkach wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych, wiodących międzynarodowych i krajowych producentów. Pracę w segmencie betonu rozpoczął w 2010r. w Cemex Polska ostatnio jako dyrektor odpowiedzialny za strategię rozwoju sprzedaży i marketingu produktów. Od 2019 roku jest dyrektorem Dywizji Domieszek do Betonu Grupy ATLAS.

Jerzy Kowalski

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem chemicznym, m.in. w takich branżach jak: chemia budowlana, tworzywa sztuczne czy uzdatnianie wody, na stanowiskach menedżerskich od roku 1995. Od roku 2008 na stanowisku Dyrektora Kompleksu Chemii Fosforu w firmie PCC Rokita S.A.

Jerzy Wrona

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego. Posiadacz dyplomu Execiutive MBA Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Central Connecticut State University. Z branżą chemii Budowlanej związany od 2008 roku. Od 2013 roku na stanowisku menedżerskim, pełniąc funkcję Kierownika Produktu Linii Domieszek do Betonu w MAPEI Polska Sp. z o.o.

KOMISJA REWIZYJNA

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków SPChB wraz z członkami Zarządu wybrani zostali również członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy w latach 2022-2024 będą pełnić funkcję nadzorująca, opiniującą i zatwierdzającą względem Zarządu.

Rafał Erdmann

Przewodniczący

Absolwent (1984) Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności. Kariera zawodowa początkowo związana z produkcją żywności, później branżą dodatków do żywności. Od 1998 Dyrektor Zarządzający Borregaard Poland, spółki norweskiej grupy Borregaard. W ramach tej pracy od 2004 odpowiedzialny w Borregaard LignoTech za sprzedaż lignosulfonianów (m.in. składnika domieszek do betonu) na terenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz do wybranych globalnych klientów kluczowych.

Arnold Tomala

Wiceprzewodniczący

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Początkowo wykładowca akademicki. Z branżą budowlaną związany od roku 1995, od roku 1997 Prezes spółki REMEI Polska Sp. z o.o.

Cyprian Pełczyński

Członek Komisji Rewizyjnej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Nowoczesnych Materiałów Inżynierskich Politechniki Lubelskiej. Z branżą materiałów budowlanych związany od 13 lat. Swoją karierę rozpoczynał jako technolog w przemyśle cementowym. Od 2013 roku związany z firmą Stachema Polska Sp. z o.o. Od 2018 roku pełni stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Produktu, obecnie Dyrektora Działu Badań i Rozwoju. Aktywny uczestnik grup roboczych oraz wydarzeń organizowanych przez SPChB, mających na celu rozwój technologii oraz propagowania wiedzy z zakresu domieszek chemicznych do betonów i zapraw.

Adam Pawlikowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławskiej oraz Studiów Podyplomowych Menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławsku. Od 2006 roku związany z branżą chemiczną w firmie PCC Rokita. Rozpoczął swoją karierę jako menedżer sprzedaży, odpowiedzialny za sprzedaż produktów opartych na chemii naftalenu, wykorzystywanej m.in. jako surowiec do produkcji domieszek do betonu. Od 2017 odpowiedzialny w Grupie PCC za rozwój rynku w Branży Chemii Budowlanej w aplikacjach dodatków do betonu oraz dodatków do gipsu.

Sławomir Nicewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej
 
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej (specjalizacja materiały budowlane z technologią betonu). Od początku pracy zawodowej związany z betonem. Na początku od strony produkcyjnej (prefabrykacja): w latach 1997 – 2012 na stanowiskach: Technolog, Główny Technolog, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju i Dyrektor Techniczny. Od 2012 związany z branżą Chemii Budowlanej na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. Obecnie Dyrektor Handlowy w Ha-Be Polska.

CZŁONKOWIE

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej powstało z inicjatywy czołowych polskich producentów domieszek do betonu. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń SPChB zamierza powiększać swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

STATUT 

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce.

Statut Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu
uchwalone Uchwałą nr 10 w dniu 23.06.2022 oraz wszystkie wcześniejsze.